V případě, že si kupujete družstevní byt, zjistěte si od původního nájemce, nebo ještě lépe přímo na družstvu, jaké máte vyhlídky získat byt do osobního vlastnictví.
Pokud už polovina obyvatel svoje byty vlastní a dům je rozdělen na bytové jednotky, bude převod bytu do osobního vlastnictví nejspíše rutinní záležitostí.

Budete-li ale v družstvu tím prvním, kdo chce svůj byt převést do osobního vlastnictví, měli byste vědět, co všechno je třeba udělat, abyste ostatní přesvědčili o výhodách takového počínání. Znamená to totiž nejdříve vyčlenit bytové jednotky v domě, zpracovat prohlášení vlastníka a podat ho na katastr nemovitostí, založit společenství vlastníků jednotek a různé další procedury.

Pozor: Záleží jen na bytovém družstvu, jestli vám umožní převod bytu do vašeho vlastnictví nebo ne.

Na kom jste závislí

U nových družstevních bytů, které se stavějí v posledních letech, nárok na převod máte. U těchto družstev rovnou vzniká prohlášení vlastníka a nárok na převod bytu do osobního vlastnictví je upraven ve stanovách bytového družstva. Až splatíte všechny závazky vůči družstvu, bude byt bezplatně převeden na vás.

Naopak členové starších bytových družstev už (na rozdíl od toho, jako to bylo v minulosti) žádný zákonný nárok na převedení bytu do osobního vlastnictví nemají. Záleží na členské schůzi družstva, jestli vám převod povolí. V tomto případě je pak jen na vás, jak o výhodách převodu přesvědčíte ostatní členy a představenstvo družstva.

Jak postupovat?

  Prohlášení vlastníka

Prvním krokem v celém procesu je rozdělení domu na bytové jednotky, které se stávají samostatnými nemovitostmi a které lze tudíž převést na jednotlivé členy družstva. Vymezení a výměra těchto jednotek se závazně stanoví v Prohlášení vlastníka budovy (nově Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám), které musí družstvo nechat vyhotovit.

K tomu je třeba přesného zaměření celého bytového domu, tedy všech bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí, a také stavební dokumentace k domu.

Prohlášení vlastníka podává družstvo na katastr nemovitostí a po zanesení vkladu do katastru – kde je pak „vidět“ nejen celý bytový dům, ale i jednotlivé bytové jednotky a vlastnická práva k nim – lze začít s vlastním převodem bytu do vlastnictví.

  Žádost o převod do osobního vlastnictví

Žádost musí obsahovat osobní údaje žadatele, specifikace bytu a údaje o domě, kde se bytová jednotka nachází, termín, do kdy má být převod uskutečněn, datum sepsání a podpis žadatele.

Základní podmínkou pro získání bytu do vlastnictví je splnění všech závazků, které vůči bytovému družstvu máte. Především se jedná o nesplacenou anuitu, ale často i o úvěry na rekonstrukci bytového domu, jeho zateplení, nová okna, stoupačky apod.

U úvěrů je někdy možné s bankou vyjednat zaplacení alikvotní části pohledávky připadající na vaši bytovou jednotku, případně i uvolnění zástavního práva z této jednotky, pokud družstvo financovalo opravy hypotékou.

Vzor: Žádost o převod do osobního vlastnictví 

  Smlouva o převodu

Dalším krokem je sepsání smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva. Smluvními stranami jste vy jako žadatel o převod bytu a bytové družstvo jako dosavadní vlastník nemovitosti.

Po uzavření smlouvy podáte návrh na vklad svého vlastnického práva k jednotce do katastru, jehož nezbytnou přílohou je smlouva o převodu bytu.

Skutečným vlastníkem bytové jednotky se stáváte až po zapsání vašeho vlastnického práva do katastru.

Jestliže k vyčlenění bytové jednotky v bytovém domě došlo ještě podle starého zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), je důležitým obsahem smlouvy přesný popis jednotky – kromě výměry nezapomeňte ani na společné prostory a související pozemky. Součástí smlouvy by měly být také půdorysy všech podlaží, které určují polohu jednotek v domě, a jejich výměry.

Jednotky vyčleněné podle nového občanského zákoníku už tak rozsáhle popsané být nemusí, jsou ale oproti starým jednotkám jinak právně definovány.

Společenství vlastníků

Ke každému bytu i nadále náleží společné prostory, o které je potřeba pečovat a udržovat je. Z tohoto důvodu jsou vlastníci bytových jednotek povinni vytvořit Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které vede své účetnictví a zajišťuje pravidelné platby do tzv. fondu oprav, z něhož je placena údržba společných prostor a vybavení domu.

Byt v osobním vlastnictví

Družstevní byt

Nakládání s bytem

 

Jste vlastníkem, vaše vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí. S bytem tedy můžete nakládat libovolně.

Vlastníkem bytu je družstvo, jako jeho člen jste pouze nájemce bytu. Nakládání s bytem tak má svá omezení.

Byt můžete prodat bez jakýchkoli omezení.

Bez souhlasu družstva můžete převést členství v bytovém družstvu s právem na nájem bytu na dobu neurčitou.

Při prodeji dosáhnete vyšší cenu, kupující však platí daň z převodu nemovitosti (4 %).

Při převodu družstevního podílu se neplatí daň převodu z nemovitosti.

Byt můžete pronajímat bez jakýchkoli omezení.

K podnájmu potřebujete souhlasu družstva (především, pokud v bytě nebydlíte).

Platby

 

Neplatíte nájem.

Platíte nájem, jehož součástí jsou:

– poplatky za služby (elektřina, plyn, vodné, stočné apod.),

– poplatky spojené se správou domu,

– příspěvek na fond oprav

– a případně i splátka anuity.

Výše je určena podle velikosti vašeho bytu.

Platíte povinné pla
tby:

– za služby (elektřina, plyn, vodné, stočné), určené podle velikosti vašeho bytu a podílu na společných částech domu,

– poplatky spojené se správou domu,

– příspěvek na fond oprav.

 

Platíte daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti platí družstvo.

Opravy, rekonstrukce

 

Bez souhlasu třetí osoby můžete byt vnitřně upravovat a rekonstruovat (samozřejmě musíte dodržet stavební a související předpisy).

I když rekonstruujete byt na vlastní náklady, potřebujete souhlas družstva.

Ostatní

 

Velikost vašeho hlasu je dána velikostí bytu a podílu na společných částech domu.

Jako člen družstva máte jeden hlas.

Za dluhy společenství vlastníků ručíte v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Družstvo zodpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, tedy i „vaším“ bytem.

Sdílet článek