Přemýšlíte o vybudování vlastní studny? Pokud máte na pozemku příhodné podmínky, neváhejte. Ceny vody stále stoupají a se studnou ušetříte.
Necelých deset procent Čechů je trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní. Další tento zdroj používají na chatách a chalupách. Po důkladném rozboru jejího složení lze vodu kromě zalévání a mytí využít i ke konzumaci. Nicméně pozor, odhaduje se, že u více než poloviny studní v Česku voda nevyhovuje hygienickým požadavkům.

Domácí vodárna aneb Jak na vlastní studnu

Najít podzemní vodu není zpravidla problém, klíčová je však její kvalita a složení. Místo, kam studnu umístit, vám najde specializovaná firma za pomocí moderní techniky. Zásadní je dodržení dostatečných vzdáleností, a to jak od studní, které se nacházejí ve vašem těsném sousedství, tak od potencionálních míst znečištění v lokalitě, jako jsou septik či kompost, aby nedocházelo ke znečištění vody vinou průsaků.

Pokud neznáte skladbu podloží a velikost zdroje, je na místě provést průzkumný vrt. Z toho odborník z vámi vybraného studnařství odebere vzorek zeminy, podloží a vody, která projde laboratorním rozborem. Laboratoř pak určí kvalitu vody a porovná ji s limity danými vyhláškou ministerstva zemědělství.

Studna je vodohospodářské dílo

Pro stavbu studny budete potřebovat projekt a souhlas orgánů státní správy. Od roku 2019 platí novinka v novele vodního zákona ukládající těm, kdo mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad. Týká se to tedy pouze těch, kdo potřebují zjistit vydatnost potenciálního vodního zdroje.

Pokud plánujete stavbu nové studny (tj. rovnou studna s odběrem, ne průzkumný vrt s budoucím odběrem), budete žádat i nadále pouze o povolení k její stavbě a o povolení odběru podzemní vody.

Domácí studna vám ušetří výdaje za vodu.

Vrtaná versus kopaná

Existují dva typy studní – vrtané a kopané. Obecně platí, že kopané studny jsou pracnější a dosahují omezené hloubky. Jsou také kvůli tomu náchylnější ke kolísání hladiny v průběhu roku či místnímu znečištění vody.

V případě, že je hladina podzemní vody hlouběji než 12 až 15 m, ke slovu se dostává druhý typ – studna vrtaná. Průměr vrtu se pohybuje v rozsahu od 150 do 300 mm, záleží na předpokládané spotřebě vody a na rozsahu zdroje. Za metr vrtané studny zaplatíte podle průměru a firmy od 800 do 2 000 Kč, také s přihlédnutím k druhu podloží. Vrtané studny jsou většinou vhodné zejména u malých rodinných domů a rekreačních chat.

U rodinného domu standardní velikosti se naopak vyplatí studna kopaná, protože se předpokládá daleko větší odběr vody. Obvyklý průměr kopaných studní je 1 000 až 1 500 mm. Metr kopané studny vyjde přibližně na 7 000 až 7 500 Kč.

Studna i veřejný vodovod?

Použití vody ze studny má své limity. Máte-li na zahradě studnu, která nesplňuje požadavky pro konzumaci, ale chcete ji využívat například k mytí, jistě jste v pokušení napojit na domovní rozvod oba zdroje vody – studnu i veřejnou síť. Mnohé domácnosti to tak svépomocí provedou.

Toto má však dle zákona svá pravidla. „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“ Prováděcí vyhláška pak upřesňuje: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.“

Podle zákona je tak přímé napojení obou zdrojů na jeden domovní rozvod nepřípustné – vždy totiž hrozí smíšení vody. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, vystavuje se odběratel riziku přerušení dodávek vody z veřejného vodovodu.

Investice se vám vrátí

Počáteční vložená investice není malá, s odstupem času se vám ale několikanásobně vrátí. Nebudete totiž platit vodné, ale pouze stočné.

Sdílet článek