Platíte-li si soukromě životní pojištění anebo penzijní spoření (tedy doplňkové penzijní spoření nebo transformovaný fond - dříve penzijní připojištění), nezapomeňte využít daňové úlevy. Od loňského roku se možné odpočty od základu pro výpočet daně z příjmu zvýšily na dvojnásobek. Za oba tyto produkty dohromady si můžete odečíst až 48 000 korun a na dani ušetřit až 7 200 korun. Pokud vám ale v rámci zaměstnaneckých výhod přispívá na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění) jen zaměstnavatel a vy si neplatíte nic, daňové výhody vám nevznikají.

Jaké životní pojištění je daňově zvýhodněno?

Soukromým životním pojištěním se podle zákona o daních z příjmu rozumí pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a důchodové pojištění. Konkrétně se jedná o tyto základní druhy pojištění: kapitálové životní pojištění, univerzální (flexibilní) životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové pojištění.

Aby zaplacené pojistné bylo daňově uznatelné, musí být splněny tyto podmínky:

pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) je shodný s pojištěnou osobou, pojištění je uzavřeno minimálně na dobu 5 let, výplata pojistného plnění musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let, musí být sjednáno riziko pro případ smrti a dožití (pro případ dožití nemusí být pevně sjednaná pojistná částka), pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.

Za rok 2017 si už odečtete více

Od roku 2017 se u soukromého životního pojištění zvýšila částka odečitatelná od základu pro výpočet daně z příjmu na 24 000 Kč. To platí i v případě, že máte více životních pojištění, u kterých vám vzniká nárok na daňovou úlevu. Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu od daňového základu. Do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a za připojištění, která nejsou daňově uznatelná.
V daňovém potvrzení, které od své pojišťovny dostanete ve druhé polovině ledna 2017, budete mít vyčísleno pojistné, resp. jeho část, která podmínky daňové uznatelnosti splňuje.

Daně vám sníží i doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)

Daňová úleva se vztahuje i na příspěvky zaplacené na doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění) se státním příspěvkem. Daňový základ si můžete shodně jako u životního pojištění snížit až o 24 000 korun. Také penzijní společnost vám ve druhé polovině ledna pošle potvrzení na celkovou částku, kterou jste za rok 2017 zaplatili. Pro daňový odpočet se tato částka snižuje o 12 000 Kč. Pokud si tedy platíte 1000 korun měsíčně a méně, na daňovou úlevu nedosáhnete a získáváte jen státní příspěvek.

Měsíční příspěvek 1 500 Kč Celkem za rok 18 000 Kč Snížení  -12 000 Kč Odečitatelná část 6 000 Kč

Maximální výše odečitatelné částky

Měsíční příspěvek 3 000 Kč
(nebo měsíčně 2 000 Kč + koncem roku doplatek 12 000 Kč) Celkem za rok 36 000 Kč Snížení  -12 000 Kč Odečitatelná část 24 000 Kč

Daňové přiznání

Pokud za vás daňové přiznání zpracovává a podává zaměstnavatel, je vaší jedinou povinností, abyste mu nejpozději do 15. února 2017 odevzdali jak originál potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, tak potvrzení od penzijní společnosti o platbách na doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění). Pro sebe si pro jistotu pořiďte jejich kopie. 

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak ten si od vás jistě tyto doklady sám vyžádá.

Děláte-li si přiznání k dani z příjmu fyzických osob sami, vyplníte částky za zaplacené pojistné životního pojištění a za příspěvky na doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění) do oddílu 3 – Nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky a daň celkem. Pro vaši orientaci, v novém, zjednodušeném formuláři jsou to řádky 27 a 28. Originál Potvrzení od pojišťovny a od penzijní společnosti pak připojíte k daňovému přiznání jako přílohy.

Sdílet článek