Díky novele zákona o státní sociální podpoře se mohou rodiny s dětmi těšit na příjemné finanční změny. Od ledna 2018 dojde například ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, navýší se částka školkovného a otcové si budou moci vybrat týdenní placenou otcovskou dovolenou.

  Větší sleva na dani na první dítě

Rodiče se v roce 2018 dočkají daňového zvýhodnění na první dítě. Zatímco ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě došlo v minulosti již několikrát, zvýhodnění na první dítě zůstávalo dlouho nezměněné. V porovnání s rokem 2017 si rodiče jednoho dítěte polepší o 150 korun měsíčně. Měsíční zvýhodnění tak stoupne celkem na 1 267 korun, což činí v ročním úhrnu 15 204 korun.

Slevu uplatňuje vždy jeden z rodičů. Dítětem je vyživovaný potomek do 26 let věku. Zaměstnanci čerpají slevu na dani průběžně po celý rok automaticky; podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Podnikatelé uplatňují slevu ročně v daňovém přiznání.

  Vyšší školkovné

Roční částka školkovného spočívá ve snížení daně o prokazatelné náklady vynaložené na umístění dítěte do mateřské školy nebo obdobného zařízení. Zákon stanovuje maximální výši školkovného, která odpovídá jedné měsíční minimální mzdě platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2018 tedy může rodič uplatnit školkovné ve výši 12 200 korun. Školkovné lze uplatnit na každé dítě ve stejné výši; na dvě děti tedy činí částka školkovného až 24 400 korun, na tři děti až 36 600 korun atd.

Slevu uplatňuje vždy jeden z rodičů. V praxi čerpá školkovné většinou rodič, který neuplatňuje slevu na dani za děti. Tato sleva na dani se uplatňuje buď v ročním zúčtování daně prováděném za zaměstnance zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání. Podmínkou čerpání je potvrzení o docházce dítěte do daného zařízení; zaměstnanci ho dokládají mzdové účetní, OSVČ a zaměstnanci podávající daňové přiznání přikládají potvrzení ke svému daňovému přiznání.

  Placená týdenní otcovská dovolená

Nad změnami zajásají tatínkové očekávající v roce 2018 narození potomka i otcové dětí narozených od 21. prosince 2017. Novinkou pro rok 2018 je totiž zavedení týdenní placené otcovské dovolené. Změna zákona nabývá účinnosti až od 1. února 2018, otcovskou dovolenou však bude možné čerpat i na děti, které se narodí v období do šesti týdnů přede dnem účinnosti. Výpočet otcovské je stejný jako v případě peněžitého příspěvku v mateřství. Odvíjí se od hrubé měsíční mzdy a z této částky se neplatí daňové odvody. Kalkulačku pro výpočet dávek v roce 2018 naleznete zde: https://www.mpsv.cz/cs/11580

Týdenní placenou dovolenou může čerpat otec dítěte kdykoliv v době šesti týdnů od porodu; den nástupu si otec určuje sám. Nárok na otcovskou dovolenou mají zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění a OSVČ, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

  Zvýšení rodičovského příspěvku u vícerčat

V případě rodičovského příspěvku zajásají především rodiče vícerčat. Zatímco dříve činila souhrnná výše příspěvku 220 000 korun, ať už se rodině narodilo jedno, nebo více dětí, v příštím roce se při vícečetném porodu rodičovská zvýší na 330 000 korun. V případě narození jednoho dítěte zůstává rodičovský příspěvek na částce 220 000 korun.

Rodiče, jejichž vícerčata nebudou v době platnosti nové legislativy starší čtyř let, mohou požádat o dodatečné zvýšení příspěvku.

  Zrušení stropu u rodičovského příspěvku

Nově se ruší současná horní hranice čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 korun měsíčně. I nadále však platí, že maximální měsíční výše rodičovského příspěvku odpovídá 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy si tak budou moci celý rodičovský příspěvek „vybrat“ v nejrychlejší variantě během zhruba šesti měsíců.

Rodiče, kteří budou chtít těchto změn využít, musí podat novou žádost. Nově budou moci zvolit výši a délku rodičovského příspěvku i rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství (OSVČ bez nemocenského pojištění, nezaměstnaní nebo studenti), a to do maximální výše 7 600 korun, tedy minimálně na 28 měsíců.

  Vyšší přídavky na děti

Od ledna 2018 se zvyšuje přídavek na děti pracujících rodičů, a to o 300 korun pro všechny věkové kategorie. Výše přídavků tak bude činit 800, 910 nebo 1 000 korun měsíčně v závislosti na věku dítěte. Změny nastanou i v hodnocení nároku na tyto sociální dávky. Od příštího roku se totiž zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Díky tomu dosáhne na dávku více rodin a příspěvek se dostane k rodičům, kteří pracují, ale mají nižší příjmy.

Podmínkou pro zvýšení přídavku je příjem alespoň jednoho z rodičů ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či z dávky nahrazující tento příjem. Nově se nebude hodnotit výše příjmu za předchozí kalendářní rok, ale za předchozí kalendářní čtvrtletí. Úřad práce tak bude posuzovat příjem žadatele 4× za rok.

Tip Rádce na finance: Moudré spoření od Modré pyramidy

Jak děti dobře finančně zajistit? Zvažte stavební spoření, které je možné využít nejen na bydlení, ale také třeba na studia nebo cestování. Navíc můžete ročně získat státní příspěvek až 2 000 korun.

Sdílet článek